Cégjog adójog

Napjainkban a Koronavírus okozta gazdasági hatások, olyan kényszerhelyzetbe hozzák a cégvezetőket, hogy soha nem gondolt helyzeteket kell újragondolniuk, üzleti döntéseket hozni, mindezt jogszerűen. Felelős döntést csak átgondoltan a hatályos jogszabályok ismeretében lehet hozni.

Legyen a cégével vagy adózással kapcsolatos kérdése, forduljon szakértőnkhöz.

Kérdések és Válaszok

Válasz: Az ügyvédi tevékenységről szóló törvény rendelkezései lehetővé teszik, hogy a természetes személy azonosítása az ügyvéddel való személyes találkozás nélkül megtörténjen pl. skype útján. A papír alapú személyes ellenjegyzés helyett az ügyvéd jogosult a társasági iratokat elektronikus aláírással ellátni. Mindezek az eszközök elegendőek ahhoz, hogy a felek kiküszöböljék az ügyvéd személyes jelenlétét eljárásuk során.
Válasz:

Tisztelt Kérdező! A NAV a napokban bejelentette, hogy a koronavírus-járvány terjedésével összefüggésben egyre nagyobb igény merült fel a bizonylatok, így a számlák elektronikus továbbítására, befogadására. A PDF számla papíralapú számlának minősül, annak megküldési módjára az Áfa tv. szabályai nem térnek ki. (Bár nem tudom azt, hogy a cégük Áfa-körbe tartozik-e, mert erről a levelében nem ír). További könnyebbség az elektronikus számlához képest, hogy a PDF számla kibocsátása és elektronikus megküldése okán nem kell alkalmazni a digitális aláírás és archiválás szabályait. Javaslom tehát, hogy a számlát küldjék el szabályosan kiállítva és aláírva, e-mailben. Hívja fel továbbá a cég könyvelőjének a figyelmét a megváltozott szabályra, és arra, hogy ezen könnyítés alapján a számlát köteles ilyen módon küldve is befogadni.

Válasz: Az a személy, akire Magyarországon a társadalombiztosítás szabályai kiterjednek és nem biztosított, valamint egészségügyi szolgáltatásra sem jogosult egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére köteles. Egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése alapján az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira lehet jogosultságot szerezni. Az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettség az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megszűnését követő naptól áll fenn, azzal, hogy 15 napon belül kell bejelentkezni az adóhatósághoz a járulékfizetés céljából. Az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett magánszemélynek az adóhatósághoz kell bejelentkeznie a 20T1011-es adatlap kitöltésével. Az adatlap a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bármely ügyfélszolgálatán beszerezhető, illetve letölthető az adóhatóság honlapjáról: www.nav.gov.hu A bejelentkezéshez szükséges dokumentumok (a nyomtatványon kívül): • személyazonosításra alkalmas igazolvány, [személyazonosító igazolvány (ideértve az ideiglenes személyi igazolványt is), érvényes útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély, • lakcímkártya, • adóigazolvány, • TAJ kártya, • meghatalmazás, amennyiben nem az igénylő jár el az ügyben. Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 2020. január 1-jétől 7.710,- Ft (257,- Ft/nap), amelyet a bejelentkezés időpontjától havonta, a tárgyhót követő hónap 12-ig kell megfizetni.
Válasz: A kijárási korlátozás ellenére a társaságok legfőbb szervi üléseinek megtartása nem tilos, de célszerűbb a személyes jelenlét nélküli megoldások alkalmazása. A Ptk. lehetőséget biztosít ülés tartása nélküli döntéshozatalra. A társaságok ilyen formájú döntéshozatalra akkor jogosultak, ha azt a társaság létesítő okirata lehetővé teszi. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal egy lehetséges alternatívaként szolgál a tagok személyes megjelenése nélküli szavazására. Fontos kiemelni, hogy ez egy írásbeli döntéshozatali folyamatot jelent a gyakorlatban (például levélben történő szavazást), mely nem azonos az elektronikus úton történő ülés tartásával. A határozathozatalt az ügyvezetés a határozat tervezetének a tagok részére történő megküldésével kezdeményezheti. A tagok számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolc napos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az ügyvezetés részére. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot küldenek meg az ügyvezetés részére, amennyi ülés tartása esetén a határozatképességhez szükséges. A társasági döntések megfelelően előkészítve online formában is meghozhatók, amennyiben a társaság létesítő okirata ezt lehetővé teszi. Ebben az esetben a részvételt elektronikus hírközlő eszköz útján kell biztosítani, ami a tagok azonosítását és a tagok közötti kölcsönös, zavartalan kommunikációt lehetővé teszi. Az üléseken elhangzottakat és annak során hozott határozatokat rögzíteni kell.
581011
Kérdése van? itt felteheti

Kapcsolódi cikkek [1]

Cégalapítás, változásbejegyzés online

A koronavírus okozta tömeges elbocsájtások következtében sokak számára vonzó lehetőség vállalkozás indítása. A jelenlegi helyzetben lehetőség van immár a teljes online cégalapításra, melyhez azonban továbbra is ügyvédi ellenjegyzés szükséges.