Végrendelettel kizárható a kötelesrész?

21júl.
15

A kötelesrész az örökhagyó legközelebbi rokonainak és feleségének járó minimum részesedése az örökhagyó vagyonának terhére. Kötelesrész illeti meg az örökhagyó leszármazóját, házastársát, továbbá szülőjét, ha ez a személy az öröklés megnyíltakor az örökhagyó törvényes örököse vagy végintézkedés hiányában az lenne.  

A családtagok az alábbi sorrendben jogosultak kötelesrészre:

 • a leszármazók a kiesés sorrendjében, a helyettesítés elve szerint,
 • a házastárs: a leszármazók vagy ági örökösök mellett korlátozott haszonélvezeti jog formájában, leszármazók hiányában és az ági vagyon kivételével az egész hagyatékkal szemben,
 • a szülők: leszármazók hiányában: az ági vagyonnal szemben a házastárs haszonélvezeti jellegű köteles részével együtt, leszármazók és házastársak hiányában: az egész hagyatékkal szemben.

A kötelesrész mértéke 2014-ben, az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépésével megváltozott: a kötelesrészre jogosultat annak az egyharmada illeti meg, ami neki, mint törvényes örökösnek egyébként járna (korábban még az örökség fele járt kötelesrészként.)

Amennyiben a végrendeletben kizárásra kerül egy adott örökös, ez a tény nem szünteti meg a kötelesrészre való jogosultságát, hiszen kizárásra sor kerülhet bármilyen indok nélkül, maga az a tény, hogy a végrendelet kötelesrészre jogosult kizásárásól rendelkezik, még nem veszti érvényét a rendelkezés.

Abban az esetben viszont, ha kitagadási ok áll fenn, a kötelesrészre sem válik jogosulttá a kitagadott. Jogszabály taxatíve felsorolja a kitagadási okokat, melyek a következőek:

 • az örökhagyó után öröklésre érdemtelen,
 • az örökhagyó sérelmére bűncselekményt követett el,
 • az örökhagyó egyenesági rokonának, házastársának vagy élettársának életére tört, vagy sérelmükre egyéb súlyos bűntettet követett el,
 • az örökhagyó irányában fennálló törvényes eltartási kötelezettségét súlyosan megsértette,
 • erkölcstelen életmódot folytat,
 • akit végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték és a büntetését még nem töltötte ki,
 • a tőle várható segítséget nem nyújtotta, amikor az örökhagyónak szüksége lett volna rá,
 • nagykorú leszármazót az örökhagyó kitagadhatja a vele szemben tanúsított durva hálátlanság miatt is

A szülőt az örökhagyó a sérelmére elkövetett olyan magatartás miatt is kitagadhatja, amely a szülői felügyeleti jog megszüntetésére ad alapot, a házastárs akkor is kitagadható, ha házastársi kötelességét durván sértő magatartást tanúsított az örökhagyóval szemben.

Ha tehát az örökhagyó az egyik törvényes örökösének nem juttat semmit a végrendeletében a vagyonából, akkor a végakaratból kihagyott örökösnek járni fog a kötelesrész, sőt amennyiben a kitagadási ok nem bizonyítható, a végrendelkező akarata ellenére jár a kötelesrész a kitagadni kívánt családtagnak is.  

Szakterület: